Skip to content
 

 

 Vedtægter for Kalundborg Idræts Forening, KIF 


§1 Foreningens navn
1.1 Kalundborg IF, stiftet 7.10.1925.

§2 Foreningens hjemsted og tilhørsforhold
2.1 Foreningens hjemsted er Kalundborg kommune.
2.2 Foreningen er tilsluttet DIF/Danmarks Idrætsforbund, DAF/Dansk Atletik Forbund, DGI/Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, Kalundborg Idrætsråd og underlagt disses love og bestemmelser.

§3 Foreningens formål
3.1 Foreningens formål er gennem alsidig idræt, at give medlemmerne lejlighed til at anvende deres fritid på en sund og udviklende måde.

§4 Medlemskab
4.1 Alle, der går ind for foreningens formål §3 kan blive medlem. Optagelsen af umyndige kræver samtykke fra forældre eller værge. Man er medlem af foreningen, når kontingentet er betalt.
4.2 Medlemmerne betaler et kontingent fastsat på generalforsamlingen. Kontingentet opkræves forud og går fra den 1./1. til den 31./12.
4.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.
4.4 Et medlem kan udnævnes til Æresmedlem, efter kriterierne i Bilag 1 til disse vedtægter.

§5 Generalforsamlingen
5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed
5.2 Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af marts, indkaldes med mindst 4 ugers varsel pr. e-mail og ved annoncering på foreningens hjemmeside.
5.3 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen til vedtagelse, skal indsendes skriftligt eller elektronisk til bestyrelsen senest 14 dage før. Forslagene skal optages i dagsordenen og revideret regnskab med revisorens og bestyrelsens påtegning samt budget udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
5.4 Alle fremmødte medlemmer der er fyldt 16 år har stemmeret, og senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Dog har forældre/værge til et eller flere medlemmer under 16 år stemmeret med 1 stemme.
5.5 Alle, der er fyldt 16 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år
5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.
5.7 Generalforsamlingens dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Bestyrelsens beretning
4) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, herunder fremlæggelse af vederlagsudgifter og kontingentfritagelser i foreningen.
5) Fastlæggelse af kontingent efter indkomne forslag.
6) Indkomne forslag.
7) Valg til bestyrelsen:
a. Formand, sekretær samt ét medlem på lige år.
b. Kasserer samt tre medlemmer på ulige år.
c. To suppleanter.
d. Revisor.
e. Revisorsuppleant.
8) Eventuelt.

§6 Ekstraordinær generalforsamling
6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 25% af medlemmerne ønsker det.
6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§7 Bestyrelsen
7.1 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
7.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer og to suppleanter.
7.3 Bestyrelsen vælges for: 2 år og kan genvælges
7.4 Der vælges hvert år to suppleanter til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder 1. suppleanten, 2. suppleanten indtræder hvis et andet bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen. Hvis Formand eller Kasserer udtræder, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor der vælges en ny.

§8 Regnskab/økonomi
8.1 Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, og senest den 15. februar afgiver kassereren driftsregnskab og status til revision. Revisoren har til hver en tid ret til at efterse regnskab og beholdninger.
8.2 Kassererens opgave er at føre regnskabet.
• Bogfører indtægter og udgifter samt en status
• Opkræve kontingentet
• Ajourføre medlemsregister
• Betale regninger
• Har ansvar for foreningens pengemæssige beholdning.
• Administrere bilag
• Udarbejde løbende periodiske regnskaber til forelæggelse for bestyrelsen.

§9 Aftaleret
9.1 Foreningen tegnes af Formand og Kasserer. Bestyrelsen kan uddelegere aftaleretten til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.
9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§10 Vedtægtsændringer
10.1 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§11 Opløsning af foreningen
11.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum. 11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til Kalundborg Idrætsråd.
Kalundborg d. 12.08.2020 (dato for seneste godkendelse af disse vedtægter)

Bilag 1 til Vedtægter for Kalundborg IF,
§4.3: Kriterier for udnævnelse og optagelse som æresmedlem: Som æresmedlem kan udnævnes en person der gennem sit virke og engagement over en længere årrække har gjort en særlig eller ekstraordinær indsats til gavn for Kalundborg IF og dennes medlemmer. Det kan være på baggrund af en periode med en stor og særlig indsats for foreningen:
– Udvist en længevarende interesse for foreningens liv
– Have været eller er en markant personlighed i Kalundborg IF
– På værdig vis have repræsenteret foreningen
– Have virket på lederplan (eller været medlem) i en usædvanlig lang periode
– Ved sin indsats have sat sig spor i foreningens historie
– Har udført et enestående frivilligt arbejde i klubben
Der kan udover disse kriterier udnævnes personer som gennem vor forening har ydet klubben en særlig velvillighed eller begunstigelse.
Indstilling af personer til æresmedlem kan komme fra alle afdelinger eller klubbens medlemmer. Bestyrelsen behandler en gang årligt alle indstillinger i januar/februar, således at hæderen/udnævnelsen kan foretages på førstkommende generalforsamling.
En person der er blevet udnævnt til æresmedlem af foreningen tilbydes og inviteres til foreningens årlige generalforsamling.
Æresmedlemmer er kontingentfri, har stemmeret på generalforsamlinger og deltager vederlagsfrit i foreningens arrangementer og mærkedage. Som æresmedlem opnår man et særligt diplom, der bekræfter udnævnelsen, en fysisk gave (medalje/pokal/trofæ/vase) og en buket blomster ved udnævnelse.
Hvis et æresmedlem som udtaler sig krænkende eller taler nedsættende om Kalundborg IF, vil dette blive behandlet i bestyrelsen, som i sådanne tilfælde suverænt kan afgøre om personen vil blive frataget sit prædikat som æresmedlem.

 

Back To Top