skip to Main Content
Referat Generalforsamlingen Den 20. Marts 2018

Referat Generalforsamlingen den 20. marts 2018

Referat fra Generalforsamlingen i Kalundborg IF, Atletik og Motion d. 20. marts 2018 kl. 19 i Aktivitetscentret, Esbern Snaresvej 55, Kalundborg.

Dagsorden

1. Valg af dirigent – Helge Rasmussen blev valgt og han konstaterede at indkaldelsen var sendt rettidigt og at alle de officielle punkter var på dagsordenen. Forsamlingen godkendte dagsordenen.

2. Valg af stemmetæller – Hardy Hemmingsen og John Oehlenschlager blev valgt.

3. Formandens beretning
Formanden bød velkommen og indledte med at konstatere, at vores klubbluser i 2017 har været luftet vidt omkring og stadigvæk er meget genkendelige.

Der er startet 2 begynderhold, et gåhold og et ekstra løbehold med folk fra kommunen. Mange er blevet fastholdt.

Sammen med Kalundborg kommune og DGI startede GoRun op i foråret under sloganet ”Bevæg dig for livet”. Da det efter et stykke tid, ikke gav så meget mening pga. lavt deltagerantal, blev det nedlagt i efteråret.

Klubben afholdt de 4 store løb: Røsnæsløbet, Møllebakken Rundt, Symbiosis Løbet og Diabetesløbet med fint deltagerantal og hvor Diabetesløbet toppede med over 700 deltagere.

Tømmerupløbet blev afviklet for første gang. Det var på foranledning af brugsuddeler Jimmie, der ønskede at samle penge ind til Børnecancerfonden i samarbejde med Team Rynkeby. Hele overskuddet blev doneret til Børnecancerfonden og som tak har Brugsuddeleren doneret frugt og vand til alle vores andre løb.

Senere på året arrangerede vi Klovneløbet i samarbejde med Sejlklubben, der gerne ville lave et børneløb. Ruten blev lagt om, så den kom til at gå forbi sejlklubben, hvor der blev budt på is.

Sidst på året lagde klubben lokaler og arbejdskraft til Julemærkemarchen, hvor hele 210 personer deltog.

Mange træneraspiranter har været på kursus i år og nogle er færdige.

Fitness-holdene har ønsket nogle flere håndvægte og måtter, hvilket er blevet indkøbt. Udgiften til måtterne blev delt med Kalundborg Gymnasium, der bruger dem i dagtimerne. Fitness-instruktørerne formår stadigvæk at tiltrække og fastholde mange deltagere mandag og torsdag. Tak til dem!

I foråret kom den nye hjemmeside i luften og siden da har Gitte, og nu også Kristina, haft travlt med at flytte rundt, rydde op og lave forbedringer. Hjemmesiden er ikke færdig, men der arbejdes hårdt på, at få den til at køre godt.

Klubben fik dette år også en offentlig facebookside, der fungerer som vores ansigt udadtil. Den bruges til at reklamere for vores løb og andre offentlige events, som f.eks. reklame for nye begynderhold. Målt i ”synes godt om” tilkendegivelser er antallet steget eksplosivt og nåede op på 35000 besøg i forbindelse med Diabetesløbet. Det har været en succeshistorie og en bragende billig måde at reklamere på.

KIF deltog i år i Kalundborg Messen med stor succes. Med ganske få midler og en kæmpe indsats af de frivillige medlemmer, lykkedes det at blive den mest besøgte stand på messen. Stor tak til alle, der gav en hånd med.

Der blev i årets løb nedsat et udvalg, der skulle arbejde for at få renoveret Munkesøens atletikstadion. Udvalget samlede folk fra både cykelklubben, Gymnasiet, KTri, 5Tårns Motion og KGB. Det førte til at kommunen indkaldte til fællesmøde, hvor alle med interesse for Munkesøens fremtid var inviteret. Efter lidt uvished er der netop kommet nyt i sagen, idet kommunen har meldt ud, at der udarbejdes et skitseforslag og at der sendes et budgetforslag til behandling i kommunalbestyrelsen.

I januar 2018 havde vi besøg af fysioterapeut Lau Caspersen, der til manges tilfredshed fortalte om og underviste i aktiv skadeforebyggelse for løbere.

Formanden takkede alle de frivillige hjælpere, der i løbet af året har givet en hånd med under klubbens forskellige arrangementer.

Formanden sluttede med at opfordre alle til fremover at udskifte udtrykkene ”nede i klubben” eller ”henne i klubben” med ”VORES KLUB” da det giver en større følelse af ejerskab.

Beretningen sluttede med at takke de afgående bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer for samarbejdet i årets løb. Det drejede sig om: Mette Bruun, Lisbeth Brobæk Kiær, Anette Larsen, Inge Lise Stendahl og Bodil Riise.

Der blev stillet et spørgsmål og Per Ø svarede:
John O.: Der ønskes flere skadeforebyggende kurser
Per Ø.: Vi vil i udeperioden starte et Outdoor crossfit-hold, hvilket nok kan fungere som en slags skadeforebyggelse, ligesom den eksisterende Outdoor fitnesstræning

4. Regnskab
Gitte D. fremlagde regnskabet meget minutiøst. Inge Lise Hansen havde godkendt det d. 9. marts 2018. Se regnskabet i bilag.

Poul Anker: Hvor kan man se regnskabet for Novos Summergames?
GD: Det er slået sammen med ”andre løb”. P.A. vil gerne fremover kunne se regnskabet for dette og de andre Novo-løb specifikt.

Lise: Hvor mange medlemmer er vi nu?
GD: 260 medlemmer pr. 31.12.17. Der er forsvundet ca. 30 og kommet ca. 30 nye. Der er færre gymnaster nu men flere løbere end for få år siden.

Mads: Klubtøjet udgør en meget stor andel af egenkapitalen – er det ikke bekymrende?
GD: Der blev købt ind i 2016 – flere forskellige modeller og størrelser. Vi købte lidt ekstra, da det gav rabat. Disse indkøb optræder nu i regnskabet, som et lager.

Chr. B.: Kunne vi ikke bare købe ind i mindre portioner og 2x om året?
GD: Så bliver det uden rabat, og dermed noget dyrere pr. enhed.

John C.: Vi gør for lidt reklame for vores eget klubtøj. Folk lokkes i stedet ud til Intersport og bruger penge på tøj derude. Vi bør reklamere noget mere.
Kristina P.: Vi laver et tilbud på T-shirts og singletter ml. d. 1.april og TV Øst Løbet d. 6. maj.

Susanne B.: Hvad dækker ”småanskaffelser” over?
GD: Køleskab, flagstang, flag, laserprinter (incl. scanner og kopimaskine)

Gretha: Kursusudgifter?
GD: Det er udgifter til løbetrænernes kurser.

Gretha: Hvorfor mangler vi så hele tiden løbetrænere? Der må følge en betingelse med, når man får et kursus – man skal stille sig til rådighed.
KJ: Svært at tvinge folk.
John O: Kommunen refunderer hele udgiften de fleste år.

Janne: Hvem er de 30 kontingentfrie medlemmer? Det lyder af mange!
GD: Løbetrænere, fitnesstrænere, æresmedlemmer, Kent, og bestyrelsen. Derudover får alle trænere og køkkendamer en julegave.

Rikke: Hvorfor er der en difference imellem kursusudgifter og refusion?
GD: Kurserne betales det ene år og refusionen kommer året efter.

Brian: Da Max Jensen var formand fik alle trænerne også honorar.

Eva: Hvem er køkkendamer?
MG: Annie, Rita og Kristina og Mette G.

Susanne B.: Hvordan kan der være 14-15 løbetrænere, og hele tiden mangle trænere? Det bør bestyrelsen kigge på, uden dog at gå i for små sko.
Per Ø.: En enkelt er stoppet – nogle mister motivationen – det er svært at tvinge folk til at komme.

Helge: Kan regnskabet godkendes? – JA!

5. Fastsættelse af kontingent
KP: Nuværende: 225 kr. (børn), 400 kr. (voksne), 700 kr. (familie)

Bestyrelsen har besluttet, at nedlægge familiekontingentet, da abonnementsordningen gør det for besværligt at administrere.

Flere mente, at vi ville miste medlemmer ved at nedlægge familiekontingentet. Forsamlingen protesterede over proceduren. Flere mente, at det skulle til afstemning og at forslaget skulle have været meddelt i forbindelse med udsendelsen af dagsordenen. Efter en del diskussion blev det accepteret, at familiekontingentet nedlægges pr. 1.1.19, men der blev kraftigt opfordret
til at den normale procedure overholdes ved kontingentfastsættelser fremover.

Max Michael: Er der differentieret kontingentbetaling?
GD: Ja hvis man melder sig ind i første halvår (inden 1.juli) betales fuldt kontingent. Hvis man meldes ind i 2. halvår er det ½ kontingent.

6. Indkomne forslag
a. Mona Madsen:
Til paragraf 7 punkt 4. Regnskab foreslår jeg at teksten skal være: ”4. Regnskab, herunder fremlæggelse af vederlagsudgifter og kontingentfritagelser i foreningen”

Mona redegjorde grundigt for overvejelserne bag forslaget og der blev derefter stemt om ordlyden skulle indføjes i vedtægterne.
Der blev afgivet 54 stemmer hvoraf de 46 sagde JA, de 4 svarede NEJ, 2 var ugyldige og 2 var blanke.

7. Valg
a. Formand på valg for 2 år
Klaus Jørgen Nielsen – villig til genvalg
Klaus Jørgen blev genvalgt og supplerede med at takke for tilliden, men måtte også erkende, at det er et meget tidskrævende arbejde og at han i den nye periode vil ændre på sine prioriteringer.

b. Sekretær på valg for 2 år
Mette Frøslev Bruun – ønsker ikke genvalg
Rita Klejs blev valgt

c. Bestyrelsesmedlem på valg for 2 år
Mette Gildberg Nielsen – villig til genvalg
Mette blev genvalgt

d. Valg af to suppleanter for 1 år
a. Kristina S. Andersen
b. Kim Thyme

e. Valg af revisor for 1 år
Janne Diget Christiansen

f. Valg af revisorsuppleant for 1 år
Rikke Lobedanz

8. Eventuelt.
Gretha: Finder det underligt at mere end 50% af bestyrelsen er på Bornholm medens Møllebakken rundt fejrer 40 års jubilæum.
Gretha: Bestyrelsen bør ofre mere opmærksomhed på gymnasterne og gymnastikinstruktørerne, da de har meget at lave og gør det uden større problemer.
Gretha: Hjulene på måttekassen skal skiftes!
Gretha: Ønsker mere info fra bestyrelsen om hvornår vi starter og slutter.
Kristina: Selvfølgelig skal bestyrelsen kigge over i hallen en gang imellem.

Per Ø.: Opfordrer alle til at løbe i klubtøj, når man deltager i løb rundt omkring – og til at købe nu, inden sæsonen går i gang for alvor.

Rita: Roste fitness-instruktørerne for at være dygtige og velforberedte.

Erik M.: Synes at klubtøjet er grimt og gammeldags at se på – og opfordrer bestyrelsen til at finde på et nyt design, når der skal købes nyt.

Max Michael: Har bestyrelsen gjort noget for at leve op til de nye regler vedr. Persondataloven?
GD: Ja vi arbejder på sagen og ser det ikke som et større problem. Vi ligger ikke inde med så mange følsomme data. Dog skal vi sørge for at opbevare børneattesterne på en sikker måde. DGI samarbejder med Conventus om at lave en template, så data kan opbevares på korrekt vis.
Mona: Vi skal sætte vores ”privatlivspolitik” på hjemmesiden og vi skal være i gang inden 1.maj, men ikke nødvendigvis færdige.

Bjarke: Fremover skal ændringsforslag til kontingentet sættes på som et punkt på dagsordenen.

Helge: Tak for god ro og orden

Klaus Jørgen: Takker og håber at folk kommer i klubben af lyst.

Ref. MB/RK

Back To Top
X