skip to Main Content
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING DEN 24. MARTS 2015

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING DEN 24. MARTS 2015

Kalundborg IF Atletik og Motion Generalforsamling 24. marts 2015

Kalundborg IF Atletik og Motion Generalforsamling 24. marts 2015
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Formanden beretning
4. Regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg
Kasserer på valg for 2 år:
– Hans Peter Hansen (modtager ikke genvalg til kasserer posten,
men gerne som best.medlem)
3 bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år
– Benny T. Hansen (modtager ikke genvalg)
– John O Madsen    (villig til genvalg)
– Thomas Fønlev Jensen (modtager ikke genvalg)
Valg af to suppleanter for 1 år:
– Mette F. Bruun    (villig til genvalg)
– Søren Krogh       (på valg)
Valg af revisor for 1 år:
– Bodil Riise          (på valg)
Valg af revisorsuppleant for 1 år:
– Inge Lise Stendal Hansen (villig til genvalg)
8. Eventuelt.

Referatet

1. Valg af dirigent
Helge Rasmussen valgt enstemming som dirigent
Han oplyser, at generalforsamlingen er korrekt varslet
2. Valg af stemmetæller
Bodil Timm, Jim Petersson og Henrik Mikkelsen.
3. Formandens beretning
Stærkt stigende medlemstal i 2014.
– VM-½ marathon i Kbh. ca. 40 deltagere fra vores klub
– Røsnæsløb rekord deltagelse
– Skarresøløbet masser af deltagere fra klubben. Der var en hel lejre af løber fra Kalundborg IF
– K-tri fik hjælp af flere hjælpere fra klubben
– Møllebakken Rundt
– Sit-ka Run Novo løbet
– Broløbet god deltagelse fra klubben i samarbejde med 5-tårns med transport
– Kalundborg Symbiosis Løbet 1 gang godt arrangement fra Susanne Brix, Lisbeth Møllegård
Oktober starter vintergymnastik  Mette Brunn, Gretha Andersen og  Gitte Long
Diabetes Løbet gik godt med mange deltagere og mange frivillige
Cross-løbet i Holbæk og Roskilde
Julefrokost ros til arrangementet incl. mad
DAF – cross-løbet afholdt med mange deltagere fra hele landet
DGI – afholdt med god opbakning
Tak til alle de frivillige, foruden deres hjælp kunne vi ikke gennemføre disse løb
Tak til bestyrelsen for det forgangne år med samarbejdet i de forhandlinger der har været.
Der var spørgsmål fra Kurt Rasmussen ang. atletik  Her blev stillet spørgsmål på hvorfor den nuværende bestyrelse havde nedlagt atletikken. Hvorfor vi ikke ønskede at støtte Dennis med kørepenge engang om ugen.
Max besvarede spørgsmålet. Der orienteres fra sponseraftaler, som er Arbejdernes Landsbank samt InterSport

Annette Larsen, forespørger ang hjemmesiden. Hun er utilfreds med information herpå, hvilket blev påpeget.
Bestyrelsen arbejder videre på klubbens profil.
Erik Saco fik overrakt en ny trøje.
Forsamlingen tager formandens beretning til efterretning.
4. Regnskab
Resultatet 27.473 kr. overskud fra 2014.
Medlemstilskud fra KK for medlemmer under 25 år – 14.200 kr.
Underskud for bus til ½ marathon VM Kbh.
voksen inde – der var indkøb af rekvisitter til motiongym.
Voksen ude – der blev brugt penge på instruktør tøj som nu skulle balancere i kommende år fra vores sponseraftale, tøjkøb for kr. 15.000 til instruktører. 100% dækning til løbetrænerekursus fra KK
Løb fra Novo – det anbefales at der opretttes en særlig konto til WWD-løbet
Annette Larsen forespørger på forsikring. Der indgår en pakke med forsikring, når vi betaler kontingent til DGI – Hans Peter besvarede spørgsmål.
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstiller at kontingentet ikke stiger i år.
Dette blev vedtaget.
6. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

7. Valg
Kasserer på valg for 2 år:
Der er 2 der stiller op til posten:
Dorte Jensen præsentere sig
Mette Gilberg præsentere sig
Der blev afgivet 55 stemmer:
5 blanke
13 Mette Gilberg
37 Dorte Jensen.
3 bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år

Bestyrelsen anbfaler
John O. Madsen (49 stemmer)
Hans Peter (21 stemmer)
Mette Bruun (37 stemmer)
– der er kommet 2 yderligere:
Kurt Rasmussen (39 stemmer)
Mette Gilberg (14 stemmer)
3 ugyldige
2 blanke
165 stemmer blev afgivet af de fremmødte

Valg af to suppleanter for 1 år:
Mette Gilberg
Hans Peter Hansen

Valg af revisor for 1 år:
Inge Lise Stendal Hansen
Valg af revisorsuppleant for 1 år:
Bodil Riis Olsen

8. Eventuelt.
Poul Anker anbefaler endagskursus i Odense for trænere som afvikles i november.
Bodil Olsen forespørger på jubilæum. Mette Bruun kan orientere om at det forventes at blive 10.10.15
Claus Jørgen forespørger til eksterne trænere.

Uddeling af æresbeviser. Bestyrelsen har besluttet at uddele æresbeviser for medlemmer som en anerkendelse for deres personlige og mangeårige indsats i klubben.
Æresmedlemmer blev Helge Rasmussen, Ruth Rasmussen og Gretha Andersen.
Uddeling gaver til de afgående bestyrelsesmedlemmer.
Ordstyreren takker for endnu en spændende generalforsamling, med forsamlingens arrangement og for god ro og orden.

Back To Top
X