skip to Main Content

Vedtægter for Kalundborg IF, Atletik og Motion:

§1.
Foreningens navn og hjemsted:
Kalundborg Idræts Forening, KIF Atletik og Motion.
Stiftet den 7.10.1925.
Hjemmehørende i Kalundborg Kommune.

§2.
Formålsparagraf:
Foreningens formål er gennem alsidig idræt, at give medlemmerne lejlighed til at anvende deres fritid på en sund og udviklende måde.

§3.
Tilhørsforhold:
Foreningen er tilknyttet DIF, DAF, DGI og Kalundborg Idræts Råd og derved underlagt disses vedtægter og regulativer.

§4.
Bestyrelse:
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer, sekretær, fire medlemmer og to suppleanter.
Bestyrelsen vælges for to år ad gangen,
suppleanterne for et år.
Formand, sekretær og et medlem vælges på lige årstal.
Kasserer og tre medlemmer vælges på ulige årstal. Der vælges en revisor for et år ad gangen.
Der vælges en revisorsuppleant for et år ad gangen.
Kun stemmeberettigede medlemmer over 16 år er valgbare til bestyrelsen.

§5.
Medlemmer:
I foreningen kan optages såvel aktive som passive medlemmer. Optagelsen af umyndige kræver samtykke fra forældre eller værge.
Enhver indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.

Kriterier for udnævnelse og optagelse som æresmedlemsskab:
Som æresmedlem kan udnævnes en person der gennem sit virke og engagement over en længere årrække har gjort en særlig eller ekstraordinær indsats til gavn for Kalundborg IF og dennes medlemmer.
Det kan være på baggrund af en periode med en stor og særlig indsats for foreningen:

– Udvist en længevarende interesse for foreningens liv
– Have været eller er en markant personlighed i Kalundborg IF
– På værdig vis have repræsenteret foreningen
– Have virket på lederplan (eller været medlem) i en usædvanlig lang periode
– Ved sin indsats have sat sig spor i foreningens historie
– Har udført et enestående frivilligt arbejde i klubben
Der kan udover disse kriterier udnævnes personer som gennem vor forening har ydet klubben en særlig velvillighed eller begunstigelse.
Indstilling af personer til æresmedlem kan komme fra alle afdelinger eller klubbens medlemmer. Bestyrelsen behandler en gang årligt alle indstillinger i januar/februar, således at hæderen/udnævnelsen kan foretages på førstkommende generalforsamling. En person der er blevet udnævnt til æresmedlem af foreningen tilbydes og inviteres til foreningens årlige generalforsamling.

Æresmedlemmer er kontingentfri, har stemmeret på generalforsamlinger og deltager vederlagsfrit i foreningens arrangementer og mærkedage. Som æresmedlem opnår man et særligt diplom, der bekræfter udnævnelsen, en fysisk gave (medalje/pokal/trofæ/vase) og en buket blomster ved udnævnelse.
Hvis et æresmedlem som udtaler sig krænkende eller taler nedsættende om Kalundborg IF, Atletik og Motion vil dette blive behandlet i bestyrelsen, som i sådanne tilfælde suverænt kan afgøre om personen vil blive frataget sit prædikat som æresmedlem.

§6.
Generalforsamling:
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned.
Der indkaldes elektronisk til foreningens medlemmer med 14 dages varsel og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal stemmeberettigede.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Alle bestemmelser træffes ved simpelt stemmeflertal.
Alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst ¼ af medlemmerne skriftligt kræver det. I sidstnævnte tilfælde skal den afholdes senest en måned efter at begæringen er fremsat for bestyrelsen med oplysning om det emne der ønskes behandlet og med indvarsling som ordinær generalforsamling.

§7.
Dagsorden for generalforsamlingen:
1.Valg af dirigent
2.Valg af stemmetæller
3.Beretning
4.Regnskab, herunder fremlæggelse af vederlagsudgifter og kontingentfritagelser i foreningen
5.Fastsættelse af kontingent
6.Indkomne forslag
7.Valg
Formand, sekretær samt et medlem på lige år
Kasserer samt tre medlemmer på ulige år
Valg af to suppleanter
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleant
8. Eventuelt.

§8.
Kontingent:
Kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves forud og går fra den 1/1 til den 31/12.
Medlemmer kan helt eller delvis fritages for kontingent.

§9.
Regnskab:
Foreningens regnskab følger kalenderåret. Bestyrelsen skal på generalforsamlingen aflægge regnskab for det foregående år samt status pr. 31. dec. til godkendelse med revisorens påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.
Foreningen tegnes af formand og kasserer. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens midler.
Bestyrelsen er bemyndiget til:
– At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender.
– At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.
– At meddele prokura.

§10.
Vedtægtsændringer:
Ændring af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§11.
Opløsning:
Ved opløsning af foreningen deponeres dens aktiver i Kalundborg Idræts Råd. Bestemmelse om dette kan tages på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§12.
Udmeldelse:
Ethvert medlem kan til enhver tid melde sig ud af foreningen og skal ske til foreningens bestyrelse.
Ved kontingentrestance kan bestyrelsen udmelde et medlem.

§13.
Eksklusion og karantæne:
Overtræder et medlem foreningens love eller de af ledelsen givne retningslinjer, eller udviser en opførelse der gør vedkommende uværdig til forsat at stå som medlem af foreningen, kan bestyrelsen ekskludere den pågældende af foreningen. Bestyrelsen kan idømme karantæne i indtil 1 år.

§14.
Anti-doping:
Overtrædelse af DIF’s dopingregler medfører karantæne eller eksklusion fra foreningen.
Ved dopingkontrol kan ingen medlemmer nægte at lade sig teste.

Back To Top
X